Regulamin

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ AUTOART JAREMKO

 

ARTYKUŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 Poz. 1204), zwaną dalej „Ustawą”, AUTOART JAREMKO we Wrocławiu 54-610 ul. Mińska 41a, NIP 894-246-07-63, zwana dalej Usługodawcą ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem.

 

2. Regulamin określa: a. rodzaje usług świadczonych drogę elektroniczną, b. zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, c. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, d. zasady ochrony danych osobowych, e. tryb postępowania reklamacyjnego.

 

3. Regulamin ma zastosowanie jedynie do świadczenia usług drogą elektroniczną w odniesieniu do Usługobiorców korzystających z domeny internetowej o nazwie www.jaremko.hyundai.pl oraz podstron tej domeny, zwanej dalej Serwisem.

 

4. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych w inny sposób przez Usługodawcę, ani też do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem innych domen internetowych, niż wskazana w ust. 3 powyżej, chyba, że co innego wynika z regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczonych na tych domenach.

 

5. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.

 

6. Usługobiorca wyraża zgodę na stosowanie Regulaminu w trakcie korzystania z Usługi.

 

7. W przypadku, gdy Usługobiorca nie zgadza się z jakimkolwiek postanowieniem Regulaminu, obowiązany jest natychmiast przerwać korzystanie z Serwisu.

 

8. Regulamin ma zastosowanie w szczególności do Usługobiorców korzystających z Serwisu z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

ARTYKUŁ 2 DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

 

1. Usługodawca – spółka działająca pod firmą AUTOART JAREMKO z siedzibą We Wrocławiu, ul. Mińska 41a 54-610, świadcząca usługi drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu.

 

2. Usługobiorca – każda osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę z wykorzystaniem Serwisu.

 

3. Adres Poczty Elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail),

 

4. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego.

 

5. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy, przez Usługodawcę.

 

 

ARTYKUŁ 3 ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z USŁUGI

 

1. Usługobiorca rozpoczyna korzystanie z Usługi z chwilą rozpoczęcia odbierania danych dostarczanych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu.

 

2. Natychmiast po wyświetleniu się strony głównej Serwisu na monitorze Usługobiorcy, Usługobiorca powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, do którego dostęp możliwy jest przy użyciu odpowiedniego odnośnika (linku).

 

3. Usługobiorca kończy korzystanie z Usługi wraz z zakończeniem odbierania danych dostarczanych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu, chyba, że korzysta z usługi „Zapytanie o broszurę”.

 

4. Usługobiorca może w każdej, dowolnie obranej przez siebie chwili zakończyć korzystanie z Usługi.

 


ARTYKUŁ 4 RODZAJE I ZAKRES USŁUG.

 

1. W ramach korzystania z Serwisu Usługodawca świadczy następujące usługi:

 

(i) Usługi Informacyjne - polegające na udostępnieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy danych znajdujących się w Serwisie w ten sposób, iż następuje ich wyświetlenie w formie przygotowanej przez Usługodawcę i przetworzonej przez system komputerowy Usługobiorcy, a także zapisaniu tych danych na dysku twardym lub innych nośnikach Usługobiorcy, a dotyczących w szczególności:

 

(a) informacji o produktach, w tym modelach samochodów, wersjach wyposażania, cenach, promocjach, danych technicznych,

 

(b) informacji o usługach serwisowych oferowanych przez Usługodawcę w miejscu prowadzenia działalności,

 

(c) informacji o produktach finansowych i ubezpieczeniowych oferowanych nabywcom samochodów Hyundai,

 

(d) informacji o głównych zasadach gwarancji,

 

(e) informacji o dostępnych akcesoriach do samochodów,

 

(f) informacji o działalności Usługodawcy,

 

(g) informacji o dostępnych do nabycia samochodach używanych w ramach programu Hyundai i-BEST,

 

(ii) Zapytanie o ofertę – umożliwienie nawiązania kontaktu między Usługobiorcą a Usługodawcą w celu prezentacji Usługobiorcy informacji o możliwości nabycia samochodu marki Hyundai,

 

(iii) Jazda Testowa (Jazda Próbna) – umożliwienie nawiązania kontaktu między Usługobiorcą a Usługodawcą w celu umożliwienia obydwu tym podmiotom ustalenia czasu i miejsca odbycia przez Usługobiorcę jazdy testowej (próbnej) dostępnym samochodem marki Hyundai,

 

(iv) Zapytanie o broszurę - udostępnienie Usługobiorcy, na jego życzenie, możliwości pobrania z Serwisu broszury (katalogu) z wykorzystaniem unikalnego linku wygenerowanego na skutek zapytania Usługobiorcy i przesłanego mu na Adres Poczty Elektronicznej.

 

(v) Konfigurator - umożliwienie Usługobiorcy w ramach wyboru spośród dostępnych w Serwisie opcji preferowanej przez Usługobiorcę konfiguracji samochodu, w tym dobrania rodzaju silnika, wyposażenia dodatkowego, skorzystania z dostępnych akcji promocyjnych, akcesoriów,

 

(vi) Kontakt – umożliwienie Usługobiorcy przesłania Usługodawcy wiadomości z wykorzystaniem formularza dostępnego w ramach Serwisu.

 

2. Usługi, o których mowa w ust. 1 pkt. (ii) – (vi) są usługami opartymi na dostępie warunkowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 roku o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. Nr 126 Poz. 1068), zwane dalej Usługami Warunkowymi.

 

3. Usługodawca zastrzega prawo czasowego wstrzymania świadczenia usług z wykorzystaniem Serwisu ze względu na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych, modernizacyjnych lub modyfikacyjnych. Usługodawca zastrzega również możliwość zawieszenia lub wstrzymania świadczenia niektórych lub wszystkich usług z wykorzystaniem Serwisu bez podania przyczyny.

 

 

ARTYKUŁ 5 WYMAGANIA TECHNICZNE

 

1. Dla prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Usługi wymagane, co najmniej są:

 

a. komputer klasy PC lub inny równoważny,

 

b. połączenie z publiczną siecią teleinformatyczną,

 

c. zainstalowane odpowiednie oprogramowania, w skład którego wchodzi co najmniej przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych powiązanych w publicznej sieci teleinformatycznej przez usługę WWW, w szczególności: MSIE od wersji 8, Mozilla Firefox od wersji 12.X, Safari od wersji 5.X, Opera od wersji 12.X, Google Chrome od wersji 17.X z włączoną obsługą javascript.

 

2. Odmienna lub niekompletna konfiguracja sprzętu komputerowego od wskazanej w ust. 1 powyżej, może prowadzić do braku możliwości skorzystania z Usługi bądź niepełnego skorzystania z Usługi.

 

3. W przypadku niedostosowania konfiguracji przez Usługobiorcę do konfiguracji wskazanej w ust. 1 powyżej, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Usługi lub niepełne skorzystanie z Usługi.

 

4. W trakcie korzystania z tabletu, telefonu lub innego urządzenia mobilnego niektóre lub wszystkie funkcjonalności Serwisu mogą nie działać poprawnie lub nie działać wcale, a korzystanie z niektórych lub wszystkich Usług może być niemożliwe albo utrudnione.

 

 

ARTYKUŁ 6 ZAKAZ INGERENCJI

 

1. Usługobiorca nie może, bez zgody Usługodawcy ingerować w jakikolwiek sposób w treści zawarte w Serwisie.

 

2. Usługobiorca nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, naruszających dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub mogących zagrozić dobrom osobistym innych osób.

 

3. Usługodawca, w przypadku jakiejkolwiek niedozwolonej ingerencji w treści zawarte w Serwisie przez Usługobiorcę zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania.

 

4. Zakazuje się używania przez Usługobiorców jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania, podczas korzystania z Usługi, które zostało zaprojektowane lub przystosowane do niedozwolonego dostępu do Usług opartych na dostępie warunkowym.

 

5. Zakazuje się używania przez Usługobiorców jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania, podczas korzystania z Usługi, które zostało zaprojektowane lub przystosowane do ingerencji w treści zawarte w Serwisie.

 

6. Usługodawca ostrzega, iż niedozwolona ingerencja w treści zawarte w Serwisie może rodzić po stronie Usługobiorcy także odpowiedzialność karną.

 

 

Artykuł 7 USŁUGI OPARTE NA DOSTĘPIE WARUNKOWYM

 

1. Korzystanie z Usług Warunkowych wymaga podania przez Usługobiorcę własnych danych osobowych umożliwiających nawiązanie kontaktu z Usługobiorcą poza Serwisem, to jest podania następujących danych osobowych:

 

(i) płci,

 

(ii) imienia i nazwiska,

 

(iii) adresu e-mail,

 

(iv) numeru telefonu kontaktowego,

 

(v) adresu zamieszkania: państwa, kodu pocztowego, miejscowości, nr domu oraz nr lokalu,

 

(vi) nr karty Payback.

 

2. W przypadku korzystania z Usług Warunkowych podanie danych, o których mowa w ust. 1 pkt. (i) – (iv) jest konieczne dla pełnej realizacji Usługi. Odmowa podania któregokolwiek z danych, o których mowa w ust. 1 pkt. (i) – (iv) skutkuje brakiem możliwości skorzystania przez Usługobiorcę z usługi.

 

3. Usługobiorca obowiązany jest podać własne i prawdziwe dane osobowe, chyba, że podaje dane osobowe osoby trzeciej za jej zgodą i wiedzą.

 

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie danych osobowych niepełnych, nieprawdziwych, nierzetelnych lub podanie danych osobowych osoby trzeciej bez jej zgody i wiedzy.

 

5. Usługodawca może wymagać, aby Usługobiorca w dodatkowy sposób drogą elektroniczną lub w inny sposób potwierdził prawdziwość podanych danych osobowych lub zamiar skorzystania z Usługi Warunkowej. Brak takiego potwierdzenia oznaczać będzie wówczas brak woli skorzystania z Usługi Warunkowej.

 

6. Korzystanie z Usług Warunkowych jest nieodpłatne.

 

7. Dla skorzystania z Usług Warunkowych należy zarejestrować się w Serwisie, podając wymagane dane osobowe oraz wyrażając zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych, a także dopełnić innych czynności wymaganych niniejszym Regulaminem lub informacjami zawartymi w Serwisie.

 

8. Usługi Warunkowe nie stanowią oferty ani zaproszenia do negocjacji.

 

9. W przypadku Konfiguratora Usługodawca nie zapewnia, iż parametry samochodu określone przez Usługobiorcę w trakcie korzystania z Konfiguratora będą dostępne lub identyczne, a także, iż ceny wskazane w Konfiguratorze są cenami obowiązującymi i ostatecznymi. Zarówno parametry samochodu, jak też zawarte w Konfiguratorze ceny mają wyłącznie charakter orientacyjny i mogą ulegać zmianie.

 

10. Usługa Konfiguratora połączona z usługą Zapytanie o ofertę ma na celu wyłącznie umożliwienie Usługobiorcy nawiązanie kontaktu z Usługodawcą, a wskazanie parametrów samochodu oraz cen służą wyłącznie przygotowaniu przez Usługodawcę prezentacji wybranego przez Usługobiorcę modelu i określeniu jego ceny. Usługa Konfiguratora może być niedostępna.

 

11. W przypadku Jazdy Testowej Usługodawca zastrzega, iż termin i miejsce ustalonej jazdy testowej samochodem Hyundai może ulec zmianie, a także jazda testowa może zostać odwołana bez podania przyczyn.

 

12. Skorzystanie przez Usługobiorcę z Konfiguratora nie oznacza złożenia przez Usługobiorcę oświadczenia woli o zawarciu umowy lub złożeniu oferty, jak też nie stanowi zaproszenia do negocjacji lub innej formy nawiązania stosunku prawnego.

 

 

ARTYKUŁ 8 SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA

 

1. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się dla Usługobiorcy ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza tymi, które występują powszechnie przy korzystaniu z publicznych sieci teleinformatycznych.

 

2. Usługodawca wskazuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu i oprogramowania Usługobiorcy, powstałe w czasie korzystania z Usług, jeśli wywołane zostały w szczególności: a. złą lub niewłaściwą konfiguracją sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy, b. niedostatecznym zabezpieczeniem systemu komputerowego Usługobiorcy przed wszelkiego rodzaju niepożądanymi programami komputerowymi (w szczególności wirusy i konie trojańskie), c. podejmowaniem prób niedozwolonego korzystania z Usługi, d. działaniem Usługobiorcy sprzecznym z zasadami obsługi systemu komputerowego oraz korzystania z publicznych sieci teleinformatycznych.

 

3. Usługodawca oraz podmioty, za czyny których ponosi odpowiedzialność, nie jest odpowiedzialny za żadne szkody spowodowane korzystaniem z Usługi lub brakiem możliwości skorzystania z Usługi, w każdym przypadku gdy wynikło to z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy.

 

4. Usługodawca w zakresie, w jakim możliwe stanie się przypisanie mu odpowiedzialności, ponosi ją wyłącznie za szkody wyrządzone z winy umyślnej. Wyłączona jest odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku zaniedbania lub lekkomyślności.

 

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności na zasadzie ryzyka.

 

 

ARTYKUŁ 9 OPROGRAMOWANIE SPECJALISTYCZNE

 

1. Usługodawca w celu identyfikacji Usługobiorców posługuje się plikami typu cookie.

 

2. Pliki typu cookie są instalowane w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy przez system teleinformatyczny Usługodawcy, mogą być odczytywane wyłącznie przez ten system i służą do identyfikacji Usługobiorcy.

 

3. Usługobiorca wyraża zgodę na instalowanie w jego systemie teleinformatycznym przez system teleinformatyczny Usługodawcy plików typu cookie.

 

4. Usługobiorca wyraża zgodę na odczytywanie przez system teleinformatyczny Usługodawcy zainstalowanych plików cookie i tworzenie z ich pomocą przez Usługodawcę profili zachowań Usługobiorcy.

 

5. Profile zachowań Usługobiorcy mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, promocyjnych i badania rynku.

 

 

ARTYKUŁ 10 ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z USŁUGI

 

1. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi Informacyjnej poprzez opuszczenie Serwisu.

 

2. W przypadku Usług Warunkowych zakończenie korzystania z usługi wymaga przekazania przez Usługobiorcę Usługodawcy woli zakończenia korzystania z Usługi, przy czym jeśli Usługobiorca nie potwierdził zakończenia realizacji usługi wystarczające jest opuszczenie Serwisu, jeśli natomiast dane osobowe Usługobiorcy zostały wysłane niezbędny jest kontakt z Usługodawcą.

 

 

ARTYKUŁ 11 INFORMACJA HANDLOWA

 

1. Usługobiorca, podając Usługodawcy swój Adres Poczty Elektronicznej, adres zamieszkania lub numer telefonu jednocześnie wyraża odrębnie zgodę na przesyłanie mu informacji handlowej przez Usługodawcę oraz Hyundai Motor Poland Sp. z o. o. w Warszawie na wskazany Adres Poczty Elektronicznej, adres zamieszkania lub numer telefonu komórkowego.

 

2. Pod pojęciem informacji handlowej należy rozumieć każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy lub Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. lub osób trzecich na podstawie porozumienia z Hyundai Motor Poland Sp. z o. o., z wyłączeniem informacji umożliwiających porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego.

 

3. Usługobiorca może w każdej chwili odwołać zgodę na przesyłanie mu informacji handlowej składając w tym zakresie odpowiednie oświadczenie Usługodawca i Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. na adres: ul. Wołoska 22, (Budynek A, piętro VIII), 02-675 Warszawa.

 

 

ARTYKUŁ 12 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

1. Wszelkie elementy graficzne, tekstowe i muzyczne, składające się na treści prezentowane w Serwisie podlegają ochronie prawnoautorskiej.

 

2. Wszelkie znaki towarowe oraz oznaczenia indywidualizujące składające się na treści prezentowane w Serwisie podlegają ochronie przewidzianej w prawie własności przemysłowej.

 

3. Serwis jest utworem podlegającym ochronie prawnoautorskiej.

 

4. Usługodawca zezwala Usługobiorcy na korzystanie z utworów składających się na treści prezentowane w Serwisie w celach prywatnych, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla dozwolonego użytku osobistego Usługobiorcy.

 

5. Usługodawca zakazuje w szczególności dokonywania opracowań poszczególnych utworów jak i całego Serwisu, rozpowszechniania i korzystania w inny sposób niż tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

 

6. Korzystanie wykraczające poza dozwolony użytek osobisty Usługobiorcy jest możliwe, po uzyskaniu przez Usługobiorcy pisemnej zgody Usługodawcy.

 

7. Jakikolwiek zapis Art. 12 Regulaminu nie może i nie będzie interpretowany lub rozumiany, jako udzielenie licencji Usługobiorcy lub jakiemukolwiek innemu podmiotowi na korzystnie z utworów składających się na treści prezentowane w Serwisie.

 

 

ARTYKUŁ 13 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Usługodawca chroni dane osobowe Usługobiorców.

 

2. Usługodawca gromadzi i przetwarza dane osobowe Usługobiorców w celu prawidłowego świadczenia Usługi, a także przesyłania niezamówionej informacji handlowej oraz w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych.

 

3. Korzystanie anonimowo z Serwisu możliwe jest tylko w zakresie Usługi Informacyjnej.

 

4. Dane osobowe Usługobiorcy podlegają gromadzeniu i przetwarzaniu przez Usługodawcę oraz Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. w Warszawie, także w przyszłości, w celach, o których mowa w ust. 2 powyżej, a także w celach archiwizacyjnych. Usługodawca lub Hyundai Motor Poland Sp. z o. o. w Warszawie może powierzyć gromadzenie i przetwarzanie tych danych osobie trzeciej na podstawie zawartego z nią porozumienia, a w szczególności innym Autoryzowanym Dealerom Hyundai.

 

5. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu w dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez Usługodawcę lub Hyundai Motor Poland Sp. z o. o. lub osoby trzecie, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

6. Usługobiorca wyraża zgodę na działania określone w ust. 4 powyżej.

 

7. Przekazanie Usługobiorcy danych osobowych podczas korzystania z Usług Warunkowych jest dobrowolne.

 

8. Wykluczone jest korzystanie z Usług Warunkowych z wykorzystaniem przez Usługobiorcę przybranego pseudonimu.

 

9. W przypadku chęci skorzystania z uprawnienia wynikającego z ust. 5 powyżej, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą pod adresem poczty elektronicznej : obslugamarketingowa@autoart-jaremko.com

 

10. Daną osobową, która również podlega przetwarzaniu i gromadzeniu przez Usługodawcę są informacje zapisywane w plikach typu cookie oraz numer IP Usługobiorcy. Do danych tych, także ma zastosowanie zgoda Usługobiorcy na ich gromadzenie i przetwarzanie.

 

 

ARTYKUŁ 14 USŁUGI INFORMACYJNE

 

1. Wszelkie informacje opublikowane w Serwisie, w tym informacje dotyczące cen samochodów, wyposażenia i akcesoriów, parametrów technicznych, szczegółów kolorystycznych, promocji, obniżek, upustów, ubezpieczeń, usług finansowych, dostępnych samochodów i akcesoriów, gwarancji mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie stanowią wiążącej oferty, zaproszenia do negocjacji ani innego rodzaju oświadczenia woli Usługodawcy lub osoby trzeciej.

 

2. W celu uzyskania szczegółowych i wiążących informacji o aktualnych cenach samochodów i dostępnym wyposażeniu i akcesoriach, parametrach technicznych, promocjach, obniżkach, upustach, dostępnych samochodach, gwarancji i warunkach sprzedaży, a także możliwości skorzystania z usług ubezpieczeniowych i finansowych należy skontaktować się z Usługodawcą.

 

3. Informacje i dane podane w Serwisie, a dotyczące oferty cenowej, ubezpieczeniowej, finansowej i warunkach gwarancji mają charakter skrótowy oraz uproszczony. Nie stanowią zapewnienia Usługodawcy, ani Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. ani Autoryzowanej Stacji Obsługi, iż umowa sprzedaży lub inna umowa zostanie albo może zostać zawarta na podanych w Serwisie warunkach.

 

4. Szczegółowe warunki umowy sprzedaży lub innej umowy, a także warunki ubezpieczenia lub usług finansowych każdorazowo należy ustalić z Usługodawcą.

 

5. Treści Serwisu, w tym Usług Informacyjnych nie stanowią oświadczenia gwarancyjnego, ani nie określają obowiązków gwaranta i uprawnień kupującego. Zasady i warunki gwarancji na samochody oraz inne towary sprzedawane przez Usługodawcę określone zostaną w odrębnym dokumencie wydawanym przy sprzedaży.

 

6. Ceny, rabaty, upusty, promocje, obniżki i tym podobne, dostępne modele samochodów oraz dostępne wyposażenie i akcesoria, a także warunki usług finansowych i ubezpieczeniowych mogą ulegać zmianie lub różnić się w rzeczywistości od tych wskazanych w Serwisie. Powyższe nie dotyczy specyfikacji technicznej modeli samochodów prezentowanych w ramach Usług Informacyjnych.

 

7. Informacje o usługach ubezpieczeniowych opublikowane w Serwisie podawane są na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą uprawnionym do świadczenia tego rodzaju usług, a Usługodawca nie prowadzi działalności ubezpieczeniowej i nie pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczenia.

 

8. Informacje o usługach finansowych, w tym bankowych i leasingu opublikowane w Serwisie podawane są na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą uprawnionym do świadczenia tego rodzaju usług, a Usługodawca nie prowadzi działalności bankowej i leasingowej.

 

 

ARTYKUŁ 15 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

a.1. Każdy może zgłaszać reklamacje dotyczące świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu.

 

a.2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej pod adres siedziby Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie lub drogą elektroniczną wysyłając reklamację po adres e-mail: obslugamarketingowa@autoart-jaremko.com

 

a.3. W reklamacji należy podać co najmniej: imię i nazwisko oraz adres, a także numer telefonu osoby składającej reklamację, przedmiot reklamacji oraz ewentualnie zakres poniesionej szkody.

 

a.4. Reklamacje nie zawierające elementów, o których mowa w ust. 3 powyżej nie będą rozpatrywane.

 

a.5. Usługodawca rozstrzyga reklamacje w terminie 30 dni od ich otrzymania, a odpowiedź wysyła składającemu reklamację tą drogą, którą reklamacja została złożona.

 

a.6. Jeśli sposób załatwienia przez Usługodawcę reklamacji nie jest satysfakcjonujący, można wystąpić na drogę sądową z żądaniem rozstrzygnięcia sporu.

 

 

ARTYKUŁ 16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2014 roku i obowiązuje aż do odwołania lub zmiany.

 

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym powiadomi Usługobiorców poprzez obwieszczenie w Serwisie.

 

3. Regulamin stosuje się odpowiednio do korzystania z Usługi za pomocą każdego urządzenia innego niż komputer osobisty i z wykorzystaniem innych sieci niż publiczne.

 

4. Spory dotyczące korzystania z Serwisu, w tym spory związane ze stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

5. Naruszenie któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Usługodawcę do odmówienia lub zaprzestania świadczenia usługi na rzecz podmiotu naruszającego lub osób działających w jego imieniu i na jego rzecz.